ESPECIALITATS

Al Bufet BOSCH & BILBAO ADVOCATS els oferim una àmplia gamma de serveis, dirigits tant a empresaris com a professionals i particulars, en les diferents branques del Dret.

Apliquem els nostres coneixements i capacitat tècnica per tal d'obtenir el millor resultat per als interessos dels nostres clients.

Posem a la seva disposició el millor assessorament i els mitjans tècnics més avançats, per preparar qualsevol anàlisi jurídic que vostè requereixi.

Les nostres especialitats són:

DRET MERCANTILDRET CIVILDRET CONCURSALDRET IMMOBILIARI I URBANÍSTICDRET ADMINISTRATIUDRET PROCESSAL I ARBRITATGEDRET TURÍSTICDRET PENAL

DRET MERCANTIL

ASSESSORAMENT GENERAL DE SOCIETATS MERCANTILS

- Constitució i desenvolupament jurídic de societats mercantils.

- Assessorament als òrgans de decisió, gestió i administració de societats.

- Estudis preliminars en matèries específiques d'activitat. Reestructuracions societàries. Fusions i escissions societàries i cessions globals d'actius. Protocols familiars. Obligacions i responsabilitats d'administradors i accionistes.

- Secretaries de Consells d’Administració.

- Acords entre Socis.

 

CONTRACTACIÓ MERCANTIL

- Assessorament en tot tipus de contractes mercantils subjectes al dret nacional, comunitari o internacional.

- Contractes d'agència, distribució, concessió, subministre, franquícies, dipòsit mercantil, compravenda mercantil, condicions generals de contractació, comptes en participació, etc.

- Llicència i contractes d’outsourcing.

- Contractes d’obra i indústria.

- Contractes associatius.

- Dret canviari (lletres de canvi, pagarés, xecs, etc.).

 

INVERSIONS A ESPANYA

- Assistència legal d'inversions estrangeres a Espanya.

- Due diligence legal.

- Compravendes de societats, d'empreses i d'actius.

- Comerç internacional.

 

EMPRESA FAMILIAR

- Assessorament jurídic a empreses familiars amb especial incidència en els aspectes configuratius de les mateixes.

- Redacció de Protocols Familiars.

- Planificació i integració dels protocols o dels Pactes Inter-socis amb les àrees de Dret fiscal, dret civil successori o Dret mercantil.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

- Drets de propietat industrial: patents i marques.

- Registre i contractació sobre drets de propietat industrial i intel•lectual. Actuacions a la Oficina internacional de Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) a Ginebra, a l’Oficina Europea de Patents (EPO) de Múnich i La Haia i a l’Oficina d’Armonització del Mercat Interior (OAMI) a Alacant.

- Protecció de signes distintius.

- Drets d'imatge i audiovisuals.

- Drets de propietat intel·lectual i protecció de l'autor.

- Dret de la publicitat.

- Tecnologies de l’Informació.

- Actes de competència deslleial (confusió, engany, denigració, comparació, etc.).

- Registre de dominis a Internet, recuperació de dominis, procediment de resolució extrajudicial de conflictes derivats del registre de dominis, redacció de clàusules legals d'ús de pàgines web.

 

AGRUPACIONS D'INTERÈS ECONÒMIC

 

UNIONS TEMPORALS D'EMPRESA

 

DRET CIVIL

DRET DE FAMÍLIA

- Separacions i divorcis.

- Assessorament legal en parelles de fet.

- Nul·litats Matrimonials.

- Acords prematrimonials.

- Guarda i custòdia de menors.

- Adopcions.

- Pàtria potestat.

- Incapacitacions.

- Tutela.

- Pensió Compensatòria i d'Aliments.

- Modificació de mesures. Incapacitacions.

 

CONTRACTACIÓ CIVIL

- Contractes d'arrendaments urbans i rústics.

- Contractes de dipòsit.

- Contractes de compravenda d'immobles.

- Contracte de cessió de crèdit.

- Contractes de col.laboració professional.

- Contracte de comissió.

- Comodat.

- Arrendaments d'obra.

- Opció de compra.

- Permuta.

- Prestació de serveis.

- Préstec.

- Renda vitalícia.

 

DRET DE SUCCESSIONS 

- Planifiació i disseny fiscal i empresarial d’herències.

- Redacció de Testaments.

- Abintestat.

- Revocació d’herències.

- Reclamació de drets hereditaris. Divisió judicial de l'herència.

- Administració d’herències incloent la liquidació i venda i distribució d’actius.

 

ASSEGURANCES

- Estudi, anàlisi i interpretació de contactes d’assegurances.

- Assessorament i recolzament jurídic a entitats d’assegurances.

- Defensa i reclamacions, judicials i extrajudicials, per responsabilitat civil, danys patrimonials i personals : sinistres de vida, accidents, incendis, robatori, llar, danys, danys per aigua, industrials i lucre

cessant.

- Accidents de trànsit.

- Reclamació i execució d’avals per quantitatss afiançades en compravenda d’immobles en construcció davant companyies d’assegurances.

- Reclamació amistosa i judicial davant d’entitats d’assegurances i de caució de les operacions assegurades i per insolvència de tercer.

- Cessions de cartera de clients.

- Assegurances de transport aeri, marítim i logístic.

 

DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Degut a la nostre situació en una zona turística com la Costa Brava i la vocació internacional dels seus advocats, el despatx assesora en casos freqüents de dret internacional privat com:

- Dret Successori. Testaments de ciutadans estrangers que pertanyen a l’UE i que no pertanyen a l’UE. Herències ab intestat de ciutadans estrangers de l’UE i que no pertanyen a l’UE. Planificació fiscal

i asesorament en la redacció d’herències de ciutadans estrangers amb possesions a Espanya.

- Dret de Familia. Adopcions i fil•liació. Dret Matrimonial i Separacions. Reclamació de pensions. Doble nacionalidat.

- Execució de sentències de Tribunals i Laudes Arbitrals estrangers a Espanya.

- Sol·licitud d’embargaments preventius i execucions transfrontereres.

- Normes de conflicte internacional, “Affidávit” i aplicació normativa.

- Legalizació de documents, apostilla.

 

DRET PROCESSAL CIVIL

 

ASSOCIACIONS, FUNDACIONS, COOPERATIVES, FEDERACIONS I SOCIETATS CIVILS

 

ARBITRATGES

 

DRET CONCURSAL

ASSESSORAMENT EN SITUACIONS DE CRISI EMPRESARIAL

- Reestructuracions en vista a la viabilitat empresarial.

- Refinançament i reestructuració de deute.

- Negociació amb bancs i entitats financeres.

- Acords d'espera amb proveïdors financers i comercials i crèdits "pont".

- Estructuració de paquets de garanties.

- Adquisició d'actius i deute d'empreses en crisi.

- Mediació i solució extrajudicial de conflictes.

- Liquidació d'ordenada d'empreses de forma privada, sense recórrer a la viajudicial.

 

PROCEDIMENTS CONCURSALS

- Assessorament en fase pre-concursal.

- Responsabilitat d'administradors.

- Presentació del concurs de creditors.

- Preparació del conveni amb creditors.

- Assessorament a l'administració concursal.

- Expedients de regulació d'ocupació.

- Assessorament en fase de liquidació.

- Reconeixement i execució de resolucions judicials dictades en procedimentsconcursals estrangers.

- Estructuració d'inversions en actius i passius concursals.

 

PROTECCIÓ I NEGOCIACIÓ DE CRÈDITS

- Recuperació de crèdits en procediments concursals.

- Liquidacions i negociacions extrajudicials.

- Defensa dels drets dels creditors.

- Execució de garanties.

- Reconeixement i execució de crèdits i garanties estrangeres en procedimentsconcursals espanyols.

 

DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA

- Compres de sòl.

- Permutes de sòl i edificabilitat.

- Contractes d'explotació de l'actiu (arrendament i cessió de l'ús, etc.).

- Operacions de finançament immobiliari: project finance, finançament hipotecari, finançament estructurat, hipoteca de drets edficatoris.

 

CONTRACTES DE LA CONSTRUCCIÓ I DE L'EDIFICACIÓ

- Contractes de promoció, de construcció i de caràcter tècnic.

- Compravenda immobiliària.

- Contracte de permuta.

- Contracte de superfície.

- Contracte d'opció de compra.

- Contractes de consultoria tècnica.

- Contractes d'arquitectura.

- Contractes d'enginyeria.

- Project Management.

- Construction Management.

- Responsabilitat dels agents de la construcció.

 

CONTRACTES D'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIU IMMOBILIARI

Assessorament en la projecció i negociació d'operacions immobiliàries, tals com:

- Lloguer d'hotels i edificis.

- Projectes relacionats amb la projecció i desenvolupament de naus comercials orientades a grans superfícies.

- Lloguer de locals i oficines.

- Lloguer de naus i centres logístics .

- Lloguer i traspàs de negocis i residències geriàtriques.

- Edificis de lleure.

- Sublloguers.

 

ASSESSORAMENT EN PROPIETAT HORITZONTAL

- Suport jurídic a les administracions de finques.

- Traspàs de negocis.

- Estudi i constitució de règims de la propietat horitzontal i complexos immobiliaris en centres comercials i d'oci, conjunts hotelers.

- Redacció d'estatuts.

- Reclamació de quotes.

- Impugnació d'acords.

- Accions de responsabilitat contra els òrgans de govern.

- Demandes per mala execució d'obres.

 

URBANISME

- Planejament.

- Gestió Urbanística.

- Instruments públics en sòl i habitatge.

- Convenis urbanístics.

- Llicències.

- Disciplina urbanística i règim sancionador.

- Edificació i ús del sòl.

- Canvis de planificacions i usos.

 

AUDITORIA LEGAL IMMOBILIÀRIA

 

DRET ADMINISTRATIU

EXPROPIACIÓ FORÇOSA & BÉNS PÚBLICS

- Expedients d'expropiació forçosa derivats del desenvolupament del planejament com de les obres d'infraestructures desenvolupades per les diferents administracions.

- Assessorament davant dels propietaris expropiats, Jurats d'expropiació i la jurisdicció contenciosa administrativa.

- Preu just.

- Reversió.

- Aigües, mines, muntanyes, costes i ports.

 

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

- Procediments de contractació en infraestructures i equipaments.

- Procediments de contractació en "sectors exclosos".

- Recursos administratius i contenciosos administratius.

- Concessions administratives i altres formes de contractació administrativa.

- Contractació d'entitats del sector públic.

 

DEFENSA DELS INTERESSOS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

- Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

- Defensa dels drets dels ciutadans davant l’Administració.

- Atorgament de subvencions i ajudes.

- Tramitació i Obtenció de Llicències.

- Procediments de reintegrament, procediments d'inspecció, procediments sancionadors, procediments de responsabilitat patrimonial.

 

PROCEDIMENT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU I CONSTITUCIONAL

- Procediments contenciosos administratius en primera instància.

- Recursos d'apel·lació i cassació.

- Mesures cautelars.

- Recursos d'empara davant el Tribunal Constitucional.

 

DRET ADMINISTRATIU ESPECIAL.

- Suport en l'obtenció, transformació o modificacions de títols habilitadors en sectors regulats.

- Energia.

- Urbanisme.

- Telecomunicacions.

- Protecció de dades.

- Aspectes administratius del transport.

- Aspectes administratius de la regulació del mercat de valors i del crèdit.

 

RECOLZAMENT JURÍDIC A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

- Assessorament en l'elaboració de normes. Finançament i pressupostos.

- Organització administrativa: entitats públiques, societats de capital públic, fundacions, mancomunitats, patronats i consorcis.

 

DRET PROCESSAL I ARBRITATGE

PROCESSOS CIVILS

- Testamentària.

- Qüestions de família, separació i divorci.

- Incapacitacions.

- Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.

- Accions de responsabilitat del producte.

- Accions de responsabilitat professional.

- Conflictes derivats de contractes d'obra i dret de la construcció.

- Propietat horitzontal.

- Arrendaments urbans i rústics. Reclamacions de quantitat.

- Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.

- Procediments sobre resolució i rescissió dels contractes.

 

PROCESSOS MERCANTILS

- Conflictes societaris i impugnació d'acords socials.

- Accions de responsabilitat contra els administradors.

- Accions de competència deslleial.

- Contractes d'agència, distribució, concessió i franquícies.

- Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.

- Procediments sobre resolució i rescissió dels contractes.

 

PROCESSOS SOBRE DRETS FONAMENTALS I DE LA PERSONALITAT

- Drets fonamentals, davant la jurisdicció ordinària o Tribunal Constitucional. Infracció dels drets d'honor, intimitat i la pròpia imatge.

 

PROCESSOS D'EXECUCIÓ

- Execució de garanties reals i personals.

- Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials.

- Lletres de canvi, xecs i pagarés.

- Procediments monitoris i mesures cautelars.

- Execució de sentències internacionals.

 

PROCESSOS PENALS ECONÒMICS

- Delictes econòmics i contra el patrimoni: estafes, apropiacions indegudes i insolvències punibles.

- Dret Penal societari i empresarial: Delictes societaris.

- Delictes de falsetat documental.

- Delictes contra l'Administració Pública i contra l'Administració de Justícia.

- Delictes contra l'ordre públic (alcoholèmies, etc.).

- Responsabilitat per negligència professional.

 

PROCESSOS INTERNACIONALS

- Competència judicial internacional.

- Determinació del dret aplicable.

- Litispendència i connexitat internacional.

- Notificació i pràctica de proves a l'estranger.

- Al·legació i prova de Dret estranger.

- Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres.

 

RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES: ARBITRATGES I MEDIACIONS

 

DRET TURÍSTIC

BOSCH & BILBAO ofereix un assessorament global a propietaris, operadors i inversors dedicats al sector turístic en general: empreses d'allotjament (hotels urbans o de vacances, empreses de lloguer d'apartaments turístics, allotjament rural), restauració, intermediació turística (tour operadors, agències de viatge, centrals de reserves) i empreses complementàries a l'activitat turística (lloguer de centres de convencions, golfs, estacions d'esquí, centres comercials, etc.).

 

DRET IMMOBILIARI TURÍSTIC

- Compravenda d'actius immobiliaris per a la futura explotació turística.

- Contractes de construcció de projectes turístics.

- Contractes de Management.

- Contractes d'arrendament d'actius turístics.

- Traspàs de negocis turístics.

 

ASSESSORAMENT LEGAL D'EMPRESES TURÍSTIQUES

- Assessorament legal previ a la creació i en el desenvolupament de l'activitat diària d'empreses turístiques.

- Auditoria legal. Avaluació preventiva de riscos i responsabilitats en les activitats turístiques.

- Inscripció, modificació i tramitació de llicències i autoritzacions en òrgans administratius nacionals i suport legal en la inscripció en òrgans i associacions internacionals (IATA, etc.).

- Defensa jurídica i intermediació en assumptes de disciplina turística amb administracions i en resolució de conflictes amb usuaris turístics

- Inscripció, protecció i defensa de drets de propietat intel lectual: marques, drets d'autor, competència deslleial, secrets comercials, informàtics i consultoria tecnològica.

- Tramitació d'ajuts i subvencions.

 

CONTRACTACIÓ TURÍSTICA

- Contractació de touroperació, agència, bloqueig d’habitacions, garantia i serveis receptius.

- Contractació electrònica.

- Contractes de franquícia i “royalties” turístics.

- Condicions generals de contractació per a tour operadors i proveïdors de serveis en destinació.

 

DEFENSA DELS DRETS DEL CONSUMIDOR

- Legislació de viatges combinats.

- Reclamacions com a usuari turístic en assumptes tarifaris, qualitat de serveis, higiene, demora, pèrdua i cancel.lacions.

- Demandes per responsabilitat civil.

 

DRET PENAL

PROCESSOS PENALS ECONÒMICS

- Delictes econòmics i contra el patrimoni: estafes, apropiacions indegudes i insolvències punibles.

- Dret Penal societari i empresarial: Delictes societaris.

- Delictes de falsedat documental.

- Delictes contra l'Administració Pública i contra l'Administració de Justícia.

- Delictes contra l'ordre públic (alcoholèmies, etc.).

- Responsabilitat per negligència professional.

 
Can Pansa, 10 Local 17310 Lloret de Mar Girona T 655 138 182 lbilbao@boschbilbao.com
© 2010 Bosch & Bilbao Advocats | Política de Privacitat | Disseny per Rendium Studios